Pozostałe informacje

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział

Stanowisko Zarządu Banku odnośnie możliwości realizacji prognoz

Bank nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2013.

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej

Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek formie) wypłaconych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu Banku w 2013 roku:

(tys. zł)

 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

RATA PREMII ZA 2012 ROK

ODROCZONE RATY PREMII ZA 2010 I 2011 ROK

DŁUGOTERMINOWY PROGRAM RETENCYJNY

POZOSTAŁE KORZYŚCI ZA 2013 ROK

Luigi Lovaglio

3 767

1 037

1 573

1 921

222

Diego Biondo

1 999

175

240

365

1

Andrzej Kopyrski

1 312

287

394

665

117

Grzegorz Piwowar

1 272

278

457

665

111

Stefano Santini (od 1.04.2013)

967

-

-

-

34

Marian Ważyński

876

140

191

-

32

Marco Iannaccone (do 31.03.2013)

361

-

-

-

-

W ramach wdrażania przepisów Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, w Banku przyjęty został „System Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej".

W ramach Systemu uczestnik może otrzymać premię, której wysokość zależy od oceny efektów pracy danej osoby, danej jednostki organizacyjnej oraz wyników Banku. Zgodnie z założeniami, że co najmniej 50% premii stanowić ma zachętę do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku, część premii podlega odroczeniu i wypłacana jest po zakończeniu okresu oceny, za jaki przysługuje.

Koszt systemu zmiennego wynagradzania w roku 2013 dotyczący Członków Zarządu Banku wyniósł 12 545 tys. zł.

Ostateczna decyzja o wysokości premii za rok 2013 dla Członków Zarządu Banku nie została jeszcze podjęta przez Radę Nadzorczą Banku.

Członkowie Zarządu Banku w 2013 roku nie otrzymali wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie ani nie mają żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

 

Wartość wynagrodzeń wypłaconych lub należnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek formie) Członkom Rady Nadzorczej w 2013 roku:

(tys. zł)

 

RAZEM

UWAGI

Jerzy Woźnicki

233

 

Roberto Nicastro

-

Nie pobierał wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Leszek Pawłowicz

214

 

Alessandro Decio

-

Nie pobierał wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Małgorzata Adamkiewicz

71

 

Paweł Dangel

189

 

Laura Penna

-

Nie pobierała wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Wioletta Rosołowska

128

 

Doris Tomanek

-

Nie pobierała wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Członkowie Rady Nadzorczej Banku w 2013 roku nie otrzymali wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie ani nie mają żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

Programy Motywacyjne

31 grudnia 2012 roku w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. zakończono realizację Programu Motywacyjnego, przyznającego członkom organów zarządzających, członkom kadry kierowniczej i pracownikom Grupy Kapitałowej Banku, kluczowym dla realizacji strategii Banku, prawo do nabycia akcji Banku na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego w Banku Pekao S.A.

W dniu 2 stycznia 2013 roku Bank dokonał całkowitego wykupu obligacji imiennych ostatniej serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, których posiadacze nie skorzystali z przysługującego im uprawnienia do realizacji prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Banku wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku serii F i G oraz zmiany statutu Banku (Uchwała nr 7).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. realizowane są następujące długoterminowe programy motywacyjne:

– Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2007 – w zakresie opcji na akcje objętych jest 34 pracowników Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A., w tym 3 osoby zarządzające. Termin realizacji opcji upływa w 2017 roku;

– Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2008 – w zakresie opcji na akcje objętych jest 52 pracowników Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A., w tym 3 osoby zarządzające. Termin wykonania opcji upływa w 2018 roku.

Akcje Banku i podmiotów powiązanych w posiadaniu Władz Banku

Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień 31 grudnia 2013 roku osoby zarządzające i nadzorujące w Banku posiadały 73 535 akcji Banku Pekao S.A. o wartości nominalnej 73 535 zł. Do dnia przekazania raportu liczba akcji Banku w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących oraz ich wartość nie uległa zmianie.

 

Liczba akcji w posiadaniu osób zarządzających przedstawiona jest poniżej.

 

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU

 

ROCZNEGO ZA 2013

ZA III KWARTAŁ 2013

ROCZNEGO ZA 2012

Luigi Lovaglio

64 035

64 035

64 035

Diego Biondo

9 500

9 500

9 500

Razem

73 535

73 535

73 535

Ponadto na 31 grudnia 2013 roku akcje UniCredit S.p.A. posiadali:
Pan Luigi Lovaglio – 64 290 akcji bez wartości nominalnej,
Pan Diego Biondo – 4 653 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Andrzej Kopyrski – 1 152 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Roberto Nicastro – 245 364 akcje bez wartości nominalnej,
Pani Laura Penna – 23 784 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Grzegorz Piwowar – 1 562 akcje bez wartości nominalnej,
Pan Stefano Santini – 19 257 akcji bez wartości nominalnej oraz
Pan Marian Ważyński – 827 akcji bez wartości nominalnej.

Umowy dotyczące świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia

Umowy o pracę przewidują wypłatę rekompensat na rzecz następujących Członków Zarządu w wysokości 18-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za ostatni miesiąc pracy, w przypadku m.in. zakończenia kadencji i niepowołania na kolejną kadencję lub odwołania z funkcji:
– Pana Andrzeja Kopyrskiego, Wiceprezesa Zarządu,
– Pana Grzegorza Piwowara, Wiceprezesa Zarządu,
– Pana Mariana Ważyńskiego, Wiceprezesa Zarządu.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odwołania z przyczyn określonych w art. 52 lub art. 53 Kodeksu pracy lub w przypadku m.in. niewłaściwego wypełniania obowiązków lub naruszania Statutu Banku, uchwał Zarządu lub uchwał Rady Nadzorczej.

Ponadto wymienieni wyżej Członkowie Zarządu Banku mają zawarte z Bankiem umowy o zakazie działalności konkurencyjnej ustalające prawa i obowiązki stron umowy w zakresie dotyczącym działalności konkurencyjnej w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy.

Umowy o pracę pozostałych Członków Zarządu Banku nie przewidują takich rekompensat.

Umowy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za lata 2013 – 2017 jest firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2013 roku.

Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2012 rok była firma KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. na podstawie umowy z dnia 27 lipca 2012 roku.

Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

(tys. zł)

 

2013

2012

Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego

3 207

3 924

Wynagrodzenie z tytułu innych usług poświadczających, w tym przeglądu sprawozdania finansowego

1 602

2 253

Powyższe kwoty nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

Przeciętne stopy procentowe w Banku Pekao S.A. w grudniu 2013 roku

Średnie nominalne oprocentowanie podstawowych rodzajów depozytów złotowych rezydentów sektora niefinansowego:

Depozyty złotowe osób fizycznych

1,43% p.a.

Depozyty złotowe podmiotów gospodarczych

1,83% p.a.

Średnie nominalne oprocentowanie kredytów złotowych rezydentów sektora niefinansowego:

Kredyty osób fizycznych, ogółem

6,14% p.a.

Mieszkaniowe

4,37% p.a.

Konsumpcyjne

13,16% p.a.

Pozostałe

7,45% p.a.

Kredyty podmiotów gospodarczych

4,60% p.a.

Liczba i wartość tytułów egzekucyjnych oraz wartość zabezpieczeń rzeczowych

Bank Pekao S.A. wypracował ścisłą politykę zarządzania prawnymi zabezpieczeniami wierzytelności Banku. Polityka ta została odzwierciedlona w postaci reguł i przepisów wewnętrznych Banku. Sposób zabezpieczenia i jego wartość podlegają wnikliwej analizie i doborowi pod kątem ryzyka zabezpieczanej transakcji.

Bank przestrzega zasady, zgodnie z którą wartość zabezpieczenia powinna pozostawać w odpowiedniej relacji do wysokości zabezpieczanej wierzytelności, tj. kwoty środków pieniężnych udostępnionych przez Bank klientowi (kapitał lub kwota udzielonego przez Bank zobowiązania pozabilansowego) wraz z należnościami ubocznymi, takimi jak odsetki i prowizje.

W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z działalnością kredytową Bank przyjmuje prawne zabezpieczenie osobiste i rzeczowe w różnej formie, np. gwarancji bankowej, poręczenia według prawa cywilnego, weksla własnego in blanco, poręczenia wekslowego, przelewu wierzytelności, hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu zwykłego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przeniesienia określonej kwoty na własność Banku, blokady środków na rachunku bankowym.

Dla klientów korporacyjnych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych dla transakcji, dla których stwierdzono utratę wartości według stanu na 31 grudnia 2013 roku, wyniosła 2 023,2 mln zł. W 2013 roku wystawiono w imieniu Banku 484 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 225,5 mln zł.

Dla klientów detalicznych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych dla transakcji, dla których stwierdzono utratę wartości według stanu na 31 grudnia 2013 roku, wyniosła 653,7 mln zł. W 2013 roku wystawiono w imieniu Banku 16 433 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 329,9 mln zł.

Informacje o toczących się postępowaniach

W 2013 roku liczba toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań Grupy, wyniosła 1 299 postępowań na łączną kwotę 19 056,2 mln zł, a dotyczących wierzytelności 15 433 postępowań na łączną kwotę 1 363,1 mln zł.

W 2013 roku nie występowały postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Grupy, w których wysokość dochodzonego roszczenia stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku.

Zdaniem Banku żadne z pojedynczych postępowań toczących się w 2013 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, jak również wszystkie postępowania łącznie nie stwarzają zagrożenia dla płynności finansowej Banku.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Bank i jednostki zależne w 2013 roku nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji, które byłyby pojedynczo lub łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na innych warunkach niż rynkowe.

W 2013 roku Bank i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Banku.

Informacja o znaczących umowach

W 2013 roku Bank nie zawarł znaczących umów.

Informacja o pochodnych instrumentach finansowych i rachunkowości zabezpieczeń

Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń omówione są w Notach Objaśniających nr 26 i 29 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013.

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały zawarte w Nocie Objaśniającej nr 4 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013.

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe są alternatywnymi w stosunku do tradycyjnych depozytów bankowych produktami inwestycyjnymi dla klientów Banku. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 334,0 mln zł. Czynnych jest 5 emisji Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych w złotych, z terminem wymagalności w 2014 roku.

Certyfikaty Depozytowe

Certyfikaty Depozytowe to produkty inwestycyjne denominowane w złotych, które gwarantują 100% ochronę zainwestowanych środków, również w przypadku zakończenia inwestycji przed dniem wykupu. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 1 901,9 mln zł. Czynne są 4 emisje Certyfikatów Depozytowych z terminem wymagalności do 1 miesiąca, do 3 miesięcy oraz do 6 miesięcy, co stanowi odpowiednio 73,6%, 16,6% i 9,8% tych zobowiązań.

Obligacje Pekao Leasing Sp. z o.o.

Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu obligacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 47,1 mln zł, z terminem wymagalności do 3 miesięcy.

Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 960,1 mln zł. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych z terminem wymagalności do 1 roku stanowią 0,8%, od 3 lat do 5 lat 19,9% a od 5 lat do 10 lat 79,3% wartości nominalnej ogółem.

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

W dniu 8 stycznia 2014 roku w raporcie bieżącym nr 1/2014 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Aberdeen Asset Management PLC (i/lub działający w imieniu swoim oraz podmiotów zależnych), z siedzibą w Aberdeen, o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku w wyniku zbycia 50 000 akcji w Banku, które nastąpiło w dniu 3 stycznia 2014 roku. Przed zbyciem powyższych akcji Asset Management PLC posiadał 13 121 767 akcji Banku, stanowiących 5,0% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Po dokonanej transakcji Asset Management PLC posiada 13 071 767 akcji Banku, tj. 4,98% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Po dniu 31 grudnia 2013 roku, a przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Grupa odmówiła realizacji wezwań beneficjenta gwarancji do zapłaty łącznie kwoty 85 200 tys. zł, z tytułu gwarancji bankowej. Na podstawie oceny stanu faktycznego i prawnego sprawy nie utworzono rezerw na dzień 31 grudnia 2013 roku.