Relacje z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zasady wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zgodnie ze Statutem Banku i Regulaminem Rady Nadzorczej Banku wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, dokonuje Walne Zgromadzenie, kierując się rekomendacją Rady Nadzorczej, przygotowaną przez Komitet ds. Audytu. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku, który ma pełnić funkcje biegłego rewidenta, jest wybierany zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą, w sposób zapewniający niezależność przy realizacji powierzonych zadań. 

Niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zgodnie z Rekomendacją Komisji Europejskiej 2002/590/EC oraz Dyrektywą 2006/43/EC, w Banku i Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. obowiązują wewnętrzne regulacje, których celem jest zapewnienie niezależności biegłych rewidentów i zagwarantowanie wiarygodności sprawozdań finansowych Banku i spółek zależnych.

Regulacje te stanowią, że pomiędzy podmiotem uprawnionym do dokonania badania sprawozdania finansowego i podmiotem, którego sprawozdanie finansowe jest badane tj. Bankiem oraz jego spółkami zależnymi, nie mogą istnieć żadne związki o charakterze finansowym, biznesowym, roboczym, a także wszelkie inne relacje jakiegokolwiek rodzaju, w tym relacje wynikające ze świadczenia dodatkowych usług innych aniżeli badanie sprawozdań finansowych. 

Ww. regulacje zawierają katalog „usług zabronionych", które nie mogą być powierzane podmiotowi uprawnionemu do dokonania badania sprawozdań finansowych. Należą do nich w szczególności: prowadzenie ksiąg i inne usługi związane z przygotowywaniem danych księgowych lub przygotowywaniem sprawozdawczości, projektowanie i wdrażanie systemów informacji finansowej, zewnętrzne zarządzanie systemami kontroli wewnętrznej, doradztwo oraz usługi w dziedzinie organizacji firmy dotyczące wyboru personelu, szkolenia i zarządzania, usługi prawne i występowanie w roli pełnomocnika procesowego, inne usługi i działania nie związane z audytem, w tym doradztwo oraz konsultacje prawne. 

Umowy zawierane pomiędzy Bankiem lub spółką zależną a biegłym rewidentem uprawnionym do dokonania badania sprawozdania finansowego, dotyczące świadczenia szczegółowo opisanych usług dozwolonych, muszą spełniać szczegółowo określone warunki. Usługi świadczone w wykonaniu tych umów i związane z nimi koszty są na bieżąco monitorowane przez komórkę audytu wewnętrznego.