Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku za 2013 r. wyniósł 2 784,8 mln zł, zapewniając zwrot na średnim kapitale (ROE) na poziomie 12,0%, przy mocnej strukturze kapitałowej odzwierciedlonej współczynnikiem wypłacalności wynoszącym 18,8%. ROE znormalizowany (zwrot na kapitale odpowiadającym współczynnikowi wypłacalności w wysokości 10%) wyniósł 19,0%.

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy Banku osiągnięty w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. był niższy o 158,0 mln zł tj. 5,4%, co było wynikiem niższych dochodów z działalności operacyjnej pozostających pod negatywnym wpływem spadających stóp procentowych, częściowo skompensowanych niższymi kosztami z działalności operacyjnej. Wyniki operacyjne Banku wykazują większą odporność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz istotnej presji na marżę odsetkową.

Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla wysoki poziom kapitałów, przy współczynniku wypłacalności na poziomie 18,8% oraz relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 84,6% na koniec grudnia 2013 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna (mln zł)

 

2013

2012

ZMIANA

Wynik z tytułu odsetek

4 505,6

4 927,2

(8,6%)

Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności

66,1

62,0

6,6%

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem

4 571,7

4 989,2

(8,4%)

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 142,8

2 121,9

1,0%

Wynik z działalności handlowej

752,8

752,8

0,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

98,0

88,9

10,2%

Wynik pozaodsetkowy

2 993,6

2 963,6

1,0%

Dochody z działalności operacyjnej

7 565,3

7 952,8

(4,9%)

Koszty z działalności operacyjnej

(3 483,4)

(3 625,6)

(3,9%)

Zysk operacyjny

4 081,9

4 327,2

(5,7%)

Wynik z tytułu pozostałych rezerw

13,7

(15,3)

x

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

(663,7)

(669,4)

(0,9%)

Zysk z działalności inwestycyjnej

22,3

21,8

2,3%

Zysk brutto

3 454,2

3 664,3

(5,7%)

Podatek dochodowy

(659,2)

(711,9)

(7,4%)

Zysk netto

2 795,0

2 952,4

(5,3%)

Przypadający na akcjonariuszy Banku

2 784,8

2 942,8

(5,4%)

Przypadający na udziały niedające kontroli

10,2

9,6

6,3%

Uwaga: W 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w wyniku pozaodsetkowym, dochodach z działalności operacyjnej oraz zysku operacyjnym. W celu zapewnienia porównywalności, dane za 2012 r. zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych.