Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2013 r. - Prezentowany w celu zapewnienia porównywalności (tys. zł)

 

I KWARTAŁ 2013

II KWARTAŁ 2013

III KWARTAŁ 2013

IV KWARTAŁ 2013

 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

Przychody z tytułu odsetek

1 849 493

48 138

1 897 631

1 675 097

39 333

1 714 430

1 574 875

5 877

1 580 752

1 581 477

-

1 581 477

Koszty z tytułu odsetek

(714 219)

(15 663)

(729 882)

(593 902)

(13 812)

(607 714)

(483 123)

(2 199)

(485 322)

(445 810)

-

(445 810)

Wynik z tytułu odsetek

1 135 274

32 475

1 167 749

1 081 195

25 521

1 106 716

1 091 752

3 678

1 095 430

1 135 667

-

1 135 667

Przychody z tytułu prowizji i opłat

632 137

7 958

640 095

660 174

9 661

669 835

668 109

1 556

669 665

675 467

-

675 467

Koszty z tytułu prowizji i opłat

(112 752)

(2 935)

(115 687)

(131 727)

(3 683)

(135 410)

(131 860)

(1 385)

(133 245)

(127 876)

-

(127 876)

Wynik z tytułu prowizji i opłat

519 385

5 023

524 408

528 447

5 978

534 425

536 249

171

536 420

547 591

-

547 591

Przychody z tytułu dywidend

-

-

-

6 751

-

6 751

5

-

5

-

-

-

Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu

110 439

(6 503)

103 936

119 422

3 901

123 323

124 089

252

124 341

113 457

-

113 457

Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej

(4 654)

-

(4 654)

(2 381)

-

(2 381)

(4 320)

-

(4 320)

(6 068)

-

(6 068)

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zyski (straty) na sprzedaży:

54 155

-

54 155

152 801

-

152 801

39 426

-

39 426

58 757

-

58 757

kredytów i innych należności finansowych

(81)

-

(81)

-

-

-

-

-

-

14

-

14

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności

57 565

-

57 565

152 922

-

152 922

39 191

-

39 191

58 677

-

58 677

zobowiązań finansowych

(3 329)

-

(3 329)

(121)

-

(121)

235

-

235

66

-

66

Dochody z działalności operacyjnej

1 814 599

30 995

1 845 594

1 886 235

35 400

1 921 635

1 787 201

4 101

1 791 302

1 849 404

-

1 849 404

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

(163 279)

(1 727)

(165 006)

(156 143)

(3 916)

(160 059)

(169 765)

428

(169 337)

(169 248)

-

(169 248)

kredytów i innych należności finansowych

(155 538)

(1 727)

(157 265)

(156 090)

(3 916)

(160 006)

(139 292)

428

(138 864)

(199 979)

-

(199 979)

zobowiązań pozabilansowych

(7 741)

-

(7 741)

(53)

-

(53)

(30 473)

-

(30 473)

30 731

-

30 731

Wynik z działalności finansowej

1 651 320

29 268

1 680 588

1 730 092

31 484

1 761 576

1 617 436

4 529

1 621 965

1 680 156

-

1 680 156

Ogólne koszty administracyjne

(769 179)

(19 995)

(789 174)

(796 473)

(19 519)

(815 992)

(780 431)

(2 945)

(783 376)

(753 939)

-

(753 939)

wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

(462 431)

(9 825)

(472 256)

(478 470)

(10 082)

(488 552)

(473 272)

(1 238)

(474 510)

(445 857)

-

(445 857)

pozostałe koszty administracyjne

(306 748)

(10 170)

(316 918)

(318 003)

(9 437)

(327 440)

(307 159)

(1 707)

(308 866)

(308 082)

-

(308 082)

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych

(86 227)

(1 279)

(87 506)

(86 597)

(1 271)

(87 868)

(84 518)

(146)

(84 664)

(86 320)

-

(86 320)

Wynik z tytułu pozostałych rezerw

(643)

-

(643)

(1 672)

-

(1 672)

(1 065)

-

(1 065)

17 041

-

17 041

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

22 229

1 069

23 298

14 155

279

14 434

37 229

(138)

37 091

28 599

-

28 599

Koszty z działalności operacyjnej

(833 820)

(20 205)

(854 025)

(870 587)

(20 511)

(891 098)

(828 785)

(3 229)

(832 014)

(794 619)

-

(794 619)

Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych

14 854

-

14 854

12 835

-

12 835

13 808

-

13 808

17 928

-

17 928

Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych

41

-

41

16 976

-

16 976

1 905

-

1 905

3 354

-

3 354

Zysk brutto

832 395

9 063

841 458

889 316

10 973

900 289

804 364

1 300

805 664

906 819

-

906 819

Podatek dochodowy

(167 712)

(1 687)

(169 399)

(165 522)

(2 196)

(167 718)

(154 336)

29

(154 307)

(167 816)

-

(178 103)

Zysk netto

664 683

7 376

672 059

723 794

8 777

732 571

650 028

1 329

651 357

739 003

-

739 003

Przypadający na akcjonariuszy Banku

662 481

7 376

669 857

721 696

8 777

730 473

647 537

1 329

648 866

735 583

-

735 583

Przypadający na udziały niedające kontroli

2 202

-

2 202

2 098

-

2 098

2 491

-

2 491

3 420

-

3 420

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2012 r. - Prezentowany w celu zapewnienia porównywalności (tys. zł)

 

I KWARTAŁ 2012

 

 

II KWARTAŁ 2012

 

 

III KWARTAŁ 2012

 

 

IV KWARTAŁ 2012

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

RAZEM

Przychody z tytułu odsetek

2 031 001

46 297

2 077 298

2 070 741

47 525

2 118 266

2 097 709

49 337

2 147 046

2 047 483

47 719

2 095 202

Koszty z tytułu odsetek

(839 043)

(16 640)

(855 683)

(887 626)

(16 179)

(903 805)

(895 695)

(14 692)

(910 387)

(824 485)

(16 278)

(840 763)

Wynik z tytułu odsetek

1 191 958

29 657

1 221 615

1 183 115

31 346

1 214 461

1 202 014

34 645

1 236 659

1 222 998

31 441

1 254 439

Przychody z tytułu prowizji i opłat

631 692

8 889

640 581

665 010

11 658

676 668

645 293

10 236

655 529

680 102

10 312

690 414

Koszty z tytułu prowizji i opłat

(120 576)

(3 482)

(124 058)

(133 547)

(4 323)

(137 870)

(134 407)

(3 370)

(137 777)

(137 727)

(3 887)

(141 614)

Wynik z tytułu prowizji i opłat

511 116

5 407

516 523

531 463

7 335

538 798

510 886

6 866

517 752

542 375

6 425

548 800

Przychody z tytułu dywidend

-

-

-

8 749

-

8 749

10

-

10

-

-

-

Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu

113 364

5 069

118 433

124 272

672

124 944

123 691

2 610

126 301

139 168

1 290

140 458

Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej

(3 140)

-

(3 140)

(5 597)

-

(5 597)

(16 501)

-

(16 501)

(10 513)

-

(10 513)

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zyski (straty) na sprzedaży:

43 118

-

43 118

37 044

-

37 044

156 397

(21)

156 376

42 661

-

42 661

kredytów i innych należności finansowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

758

-

758

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności

43 209

-

43 209

36 929

-

36 929

156 503

(21)

156 482

42 124

-

42 124

zobowiązań finansowych

(91)

-

(91)

115

-

115

(106)

-

(106)

(221)

-

(221)

Dochody z działalności operacyjnej

1 856 416

40 133

1 896 549

1 879 046

39 353

1 918 399

1 976 497

44 100

2 020 597

1 936 689

39 156

1 975 845

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

(127 495)

(7 844)

(135 339)

(160 407)

(7 345)

(167 752)

(169 255)

(10 205)

(179 460)

(178 317)

(8 586)

(186 903)

kredytów i innych należności finansowych

(137 201)

(7 844)

(145 045)

(139 664)

(7 345)

(147 009)

(176 302)

(10 205)

(186 507)

(155 475)

(8 586)

(164 061)

zobowiązań pozabilansowych

9 706

-

9 706

(20 743)

-

(20 743)

7 047

-

7 047

(22 842)

-

(22 842)

Wynik z działalności finansowej

1 728 921

32 289

1 761 210

1 718 639

32 008

1 750 647

1 807 242

33 895

1 841 137

1 758 372

30 570

1 788 942

Ogólne koszty administracyjne

(799 642)

(18 958)

(818 600)

(820 241)

(19 093)

(839 334)

(795 406)

(19 156)

(814 562)

(770 059)

(20 402)

(790 461)

wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

(469 851)

(9 429)

(479 280)

(482 855)

(10 038)

(492 893)

(467 591)

(10 059)

(477 650)

(449 871)

(10 303)

(460 174)

pozostałe koszty administracyjne

(329 791)

(9 529)

(339 320)

(337 386)

(9 055)

(346 441)

(327 815)

(9 097)

(336 912)

(320 188)

(10 099)

(330 287)

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych

(91 515)

(1 854)

(93 369)

(91 353)

(1 673)

(93 026)

(91 093)

(1 531)

(92 624)

(88 417)

(1 402)

(89 819)

Wynik z tytułu pozostałych rezerw

(320)

-

(320)

(711)

-

(711)

(341)

-

(341)

(13 955)

-

(13 955)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

17 163

(44)

17 119

31 102

(131)

30 971

25 124

883

26 007

20 804

(508)

20 296

Koszty z działalności operacyjnej

(874 314)

(20 856)

(895 170)

(881 203)

(20 897)

(902 100)

(861 716)

(19 804)

(881 520)

(851 627)

(22 312)

(873 939)

Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych

11 741

-

11 741

13 530

-

13 530

13 225

-

13 225

14 370

-

14 370

Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych

1 170

-

1 170

1 213

-

1 213

19 835

-

19 835

43

-

43

Zysk brutto

867 518

11 433

878 951

852 179

11 111

863 290

978 586

14 091

992 677

921 158

8 258

929 416

Podatek dochodowy

(168 621)

(2 099)

(170 720)

(163 829)

(2 116)

(165 945)

(191 313)

(3 723)

(195 036)

(179 931)

(350)

(180 281)

Zysk netto

698 897

9 334

708 231

688 350

8 995

697 345

787 273

10 368

797 641

741 227

7 908

749 135

Przypadający na akcjonariuszy Banku

696 774

9 334

706 108

686 146

8 995

695 141

784 974

10 368

795 342

738 302

7 908

746 210

Przypadający na udziały niedające kontroli

2 123

-

2 123

2 204

-

2 204

2 299

-

2 299

2 925

-

2 925