Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe

Dodaj do mojego raportu

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz za okres od 1 stycznia 2012 r. do
31 grudnia 2012 r. został zaprezentowany w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.

W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 dokonano zmian stosowanych zasad rachunkowości w zakresie ujmowania przychodów z tytułu wynagrodzenia za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami kredytowymi Grupy i w zakresie prezentacji zysków i strat aktuarialnych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń pracowniczych oraz wprowadzono przekształcenia danych porównawczych za rok 2012. Wpływ zmian wynikających z doprowadzenia danych do porównywalności na poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych został opisany w Nocie 4 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013. W związku z tym, celem zachowania porównywalności, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wersji uproszczonej oraz w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej zamieszczone w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. dane za rok 2013 oraz, po wprowadzeniu odpowiednich przekształceń, dane porównawcze za rok 2012 zostały zaprezentowane zgodnie z nowymi zasadami. Dane za wcześniejsze okresy pozostają bez zmian.

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. koncentruje swoją działalność na rynku krajowym, w związku z tym w dniu 16 lipca 2013 r. Bank sprzedał 100% akcji w PJSC UniCredit Bank, na rzecz UniCredit S.p.A.

W Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012, całość zaangażowania w PJSC UniCredit Bank, na którą składają się aktywa oraz zobowiązania spółki zależnej, została sklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży, natomiast odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz za rok zakończony 31 grudnia 2013 zostały przedstawione jako działalność zaniechana.

W Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2013 rok zamieszczono sprawozdanie z sytuacji finansowej w wersji uproszczonej, a rachunek zysków i strat w wersji prezentacyjnej i omówiono najważniejsze, wybrane pozycje z tak zaprezentowanych sprawozdań. Pozycje rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej przedstawiono łącznie z działalnością zaniechaną.

W 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
i utrzymywanych do terminu wymagalności, poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej (i w konsekwencji
w dochodach z działalności operacyjnej). W celu zapewnienia porównywalności dane za 2012 r. zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych.