Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – wersja uproszczona

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bilans Banku Pekao S.A. determinuje wielkość sumy bilansowej, jak również strukturę aktywów i pasywów Grupy. Na koniec grudnia 2013 r. relacja sumy bilansowej Banku Pekao S.A. do sumy bilansowej Grupy wynosiła 98,0%.

Poniższe tabele przedstawiają sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy w wersji uproszczonej.

AKTYWA

31.12.2013

31.12.2012

ZMIANA

 

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

 

Kasa, środki w Banku Centralnym

4 191,2

2,6%

9 207,3

6,1%

(54,5%)

Należności od banków*

7 554,5

4,8%

4 054,0

2,7%

86,3%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom**

103 937,3

65,6%

97 558,5

64,7%

6,5%

Papiery wartościowe***

35 184,1

22,2%

29 336,0

19,5%

19,9%

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

176,0

0,1%

168,4

0,1%

4,5%

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

2 216,2

1,4%

2 339,9

1,6%

(5,3%)

Inne aktywa****

5 262,4

3,3%

8 090,6

5,3%

(35,0%)

Aktywa razem

158 521,7

100,0%

150 754,7

100,0%

5,2%

* Łącznie z należnościami z tytułu leasingu dla banków.
** Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
*** Łącznie z aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu oraz pozostałymi instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.
**** Pozycja inne aktywa na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera również aktywa PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży. W III kwartale 2013 r. Bank sprzedał na rzecz UniCredit S.p.A. (podmiot dominujący Banku) wszystkie udziały w spółce zależnej PJSC UniCredit Bank. Szczegółowe informacje dotyczące aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży znajdują się w Nocie Objaśniającej nr 32 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.

PASYWA

31.12.2013

1.12.2012

ZMIANA

 

MLN ZŁ

STRUKTURA

MLN ZŁ

STRUKTURA

 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

1,0

0,0%

0,0

0,0%

x

Zobowiązania wobec innych banków

6 417,7

4,1%

7 782,7

5,2%

(17,5%)

Zobowiązania wobec klientów

119 796,7

75,6%

107 992,6

71,6%

10,9%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

3 063,7

1,9%

4 758,7

3,2%

(35,6%)

Inne pasywa*

5 728,4

3,6%

6 957,0

4,6%

(17,7%)

Kapitały razem

23 514,2

14,8%

23 263,7

15,4%

1,1%

udziały niedające kontroli

94,3

0,1%

92,2

0,1%

2,3%

Pasywa razem

158 521,7

100,0%

150 754,7

100,0%

5,2%

* Pozycja inne pasywa na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera również zobowiązania PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży. W III kwartale 2013 r. Bank sprzedał na rzecz UniCredit S.p.A. (podmiot dominujący Banku) wszystkie udziały w spółce zależnej PJSC UniCredit Bank. Szczegółowe informacje dotyczące aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży znajdują się w Nocie Objaśniającej nr 32 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.