Struktura zysku netto

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział
Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura zysku netto (mln zł)

 

2013

2012

ZMIANA

Zysk netto Banku Pekao S.A.

2 800,0

2 925,3

(4,3%)

Podmioty konsolidowane metodą pełną

 

 

 

Pekao Leasing Sp. z o.o.

40,6

41,9

(3,1%)

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

39,3

30,5

28,9%

Pekao Leasing Holding S.A. 1

27,9

28,1

(0,7%)

PJSC UniCredit Bank 2

17,5

36,6

(52,2%)

Pekao Pioneer PTE S.A. 3

13,8

11,4

21,1%

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

12,7

15,7

(19,1%)

Pekao Faktoring Sp. z o.o.

10,1

10,2

(1,0%)

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

6,6

3,9

69,2%

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.

3,9

3,2

21,9%

Centrum Kart S.A.

1,7

2,5

(32,0%)

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

0,6

1,2

(50,0%)

Property Sp. z o.o. w likwidacji

0,3

0,3

0,0%

Pekao Telecentrum Sp. z o. o. w likwidacji 3

0,2

0,4

(50,0%)

FPB "MEDIA" Sp. z o.o.

0,0

1,4

(100,0%)

Pekao Property S.A. 4

(0,4)

1,6

(125,0%)

Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. 4

-

0,8

x

Metropolis Sp. z o.o. 4

-

(1,3)

x

Podmioty wyceniane metodą praw własności

 

 

 

Pioneer Pekao Investment Management S.A.

48,3

45,2

6,9%

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

10,0

7,4

35,1%

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

1,1

0,7

57,1%

Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. 5

-

(0,1)

x

Wyłączenia i korekty konsolidacyjne 6

(249,4)

(224,1)

11,3%

Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy

2 784,8

2 942,8

(5,4%)

1. Wyniki Pekao Leasing Holding S.A. zawierają głównie dywidendę otrzymaną od Pekao Leasing Sp. z o.o.
2. W dniu 16 lipca 2013 roku Bank sprzedał 100% akcji w PJSC UniCredit Bank z siedzibą w Kijowie, na rzecz UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie.
3. W dniu 2 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Pekao Telecentrum Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji spółki z dniem podjęcia uchwały. Od dnia otwarcia likwidacji spółka działa pod nazwą Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji.
4. W dniu 3 czerwca 2013 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółki Pekao Property S.A. z jej spółkami zależnymi Metropolis Sp. z o.o. oraz Jana Kazimierza Development Sp. z o.o.
5. W dniu 15 listopada 2012 roku Bank zbył cały pakiet udziałów w spółce.
6. Obejmują między innymi transakcje wewnątrz Grupy (w tym dywidendy wypłacone za rok poprzedni przez jednostki podporządkowane) i zysk przypadający na udziały niedające kontroli.