W centrum uwagi

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

AUSTRIA, WŁOCHY I NIEMCY

Grupa UniCredit zajmuje strategiczną pozycję na rynkach austriackim, niemieckim i włoskim. Z około 4171 oddziała­mi we Włoszech, 851 w Niemczech i 290 w Austrii, Grupa UniCredit posiada jedną z największych sieci pla­cówek bankowych w sercu Europy. Łącznie wytwarzając powyżej 1/3 PKB całej Unii Europejskiej, wymienione trzy kraje mają silne i korzystne powiązania z rozwijającymi się gospodarkami Europy Środkowo-Wschodniej.

Wprowadzenie przez Europejski Bank Centralny programu skupu obligacji skarbowych krajów strefy euro (Outright Monetary Transactions, OMT) latem 2012 r., zapoczątkowa­ło utrzymujący się proces normalizacji rynków i stopniowy wzrost apetytu na ryzyko wśród inwestorów. Początek roku 2014 cechuje się znacznym ożywieniem gospodarczym w krajach obszaru OECD i wzrostem handlu światowego. Analitycy spodziewają się, że średnioroczny wzrost gospo­darczy w strefie euro, który w roku 2013 kształtował się na poziomie -0,4%, w 2014 r. wzrośnie do około 1,5%. Motorem dalszego wzrostu w roku 2014 mają być Niemcy, a w związ­ku z optymistycznymi prognozami dla eksportu, znaczącym wzrostem popytu inwestycyjnego na maszyny i urządzenia i wzrostem dynamiki konsumpcji indywidualnej, silne powią­zania handlowe pomiędzy krajami europejskimi powinny sprawić, że pozytywne efekty ożywienia gospodarczego będą odczuwalne zarówno na peryferiach strefy euro jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Trwa ożywienie gospodar­cze we Włoszech, mimo że analitycy przewidują, że w 2014 r. tempo wzrostu PKB nadal będzie spowolnione i utrzyma się na poziomie 0,7%. Kołem zamachowym wzrostu gospo­darczego będzie stopniowe zwiększenie dynamiki eksportu i umiarkowany wzrost nakładów inwestycyjnych przy wciąż zaostrzonych warunkach udzielania kredytów, przy czym prawdopodobnie słabym ogniwem będzie konsumpcja indywidualna. Podczas gdy ożywienie na rynkach eksportu zaczyna napędzać gospodarkę krajową, analitycy są zdania, że wewnętrzny popyt, zwłaszcza inwestycyjny, będzie stano­wić główny filar gospodarczego wzrostu Austrii w 2014 r.

W średniej i długiej perspektywie, program OMT pozwolił na stworzenie środowiska sprzyjającego wdrażaniu reform strukturalnych, przy czym najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed Europejskim Bankiem Centralnym pozostaje naprawa mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Dalsze wdrażanie reform strukturalnych pozostaje czynnikiem warunkującym osiąganie satysfakcjonującego poziomu kon­wergencji makroekonomicznej i fiskalnej w strefie euro. Nadal podejmuje się działania mające na celu kształtowanie wia­rygodnej paneuropejskiej architektury finansowej. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia strefy euro i popra­wienie jej konkurencyjności w przyszłości. Dalsze ożywienie gospodarcze we Włoszech będzie w dużym stopniu zależeć od sprawnego i skutecznego wdrożenia reform mających na celu przywrócenie długoterminowej konkurencyjności i ogra­niczenie długu publicznego. Biorąc pod uwagę reformy już wdrożone we Włoszech, oczekuje się, że w latach 2015-2018 średnioroczny realny wzrost wyniesie około 1%, natomiast w Austrii i Niemczech będzie na poziomie 1,8%-1,9%.

1.Udział w rynku oszacowany na podstawie całkowitej wartości kredytów klientów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
Źródło: UniCredit, narodowe banki centralne.

 

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

Grupa UniCredit jest liderem rynku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), w których prowadzi działalność za pośrednictwem rozbudowanej sieci liczącej około 3600 oddziałów.*

Działalność UniCredit w regionie jest prowadzona na bardzo szeroką skalę – Grupa jest obecna w 14 krajach, plasując się wśród 5 najlepszych instytucji bankowych w 10 z nich.* Udział regionu CEE w przychodach grupy wynosi 28%.**

Analitycy oczekują, że wyniki gospodarcze nowych państw członkowskich UE będą się nadal poprawiać. Ożywienie gospodarcze w regionie obserwowano przez większość roku 2013. Poprawa stanu gospodarki w części odzwierciedla wzmocnienie otoczenia zewnętrznego i sprzyja wzrostowi produkcji przemysłowej i eksportu, w związku z tym, że kraje UGW korzystają z konkurencyjnej bazy produkcyjnej w regionie.

W roku 2014 ożywienie gospodarcze powinno w sposób widoczny przełożyć się na wzrost popytu wewnętrznego. Wieloletnia konsolidacja fiskalna nie będzie wpływać nadmiernie hamująco na gospodarkę w przyszłości, a dla niektórych krajów będzie stanowić pozytywny impuls do rozwoju. Wskaźniki długu publicznego utrzymują się zdecydowanie poniżej wartości przeciętnych dla krajów rozwiniętych. W wielu przypadkach sytuacja na rynkach pracy ustabilizowała się.

Polityka pieniężna w całym regionie jest prowadzona wyjątkowo elastycznie, przy czym wzrost stóp procentowych będzie następował stopniowo.

Prace nad Unią Bankową powinny przynieść korzyści także nowym państwom członkowskim, podczas gdy w wielu krajach obserwuje się pozytywny wpływ sytuacji na rynkach kredytowych na wzrost popytu wewnętrznego.

Należy oczekiwać , że dynamika wzrostu PKB w nowych państwach członkowskich przekroczy w bieżącym roku 2%.

W perspektywie krótkookresowej poważniejsze wyzwania stoją przed Turcją i Rosją. Po wielu latach dynamicznego rozwoju gospodarczego Turcja odnotuje w tym roku spowolnienie gospodarcze. Przyczyni się do tego, między innymi, niepewna sytuacja polityczna oraz zmniejszenie dynamiki napływu kapitału zewnętrznego, spowodowane częściowo ograniczeniem programu skupu obligacji przez FED. Dla porównania – zwiększenie dynamiki produkcji przemysłowej i wzrost eksportu przynosi wymierne korzyści, jak w przypadku nowych państw członkowskich UE.

Rosja dostosowuje się do sytuacji cen energii, które przestały rosnąć i ustabilizowały się. Ten proces wspierany jest przez elastyczną politykę kursową, znaczące rezerwy walutowe oraz dyscyplinę w utrzymywaniu celów inflacyjnych. W takim otoczeniu, w ciągu najbliższych 2 lat oczekiwany jest wolniejszy, choć nadal pozytywny, wzrost PKB.

W średniej i długiej perspektywie w większości krajów regionu CEE zaobserwujemy wzrost stopy życiowej obywateli, związany z konkurencyjnością kosztów pracy, elastycznością rynków pracy i stopniowym ożywieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

* Dane wg stanu na dzień 30 września 2013 r.
** Dane wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.
*** Dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

2 Udziały w rynkach obliczane na podstawie łącznej wartości aktywów, wg stanu na dzień 30 września 2013 r. Brak danych o udziale w rynku w Azerbejdżanie.
3
 Pro-forma (Ukrsotsbank + UniCredit Bank Ukraine).
Źródło: Dział Analiz UniCredit, Dział Analiz Strategicznych Rynków ESW UniCredit.