Działalność Grupy

Ważniejsze czynniki mające znaczący wpływ
na działalność i wyniki Grupy

Dodaj do mojego raportu
Następny rozdział

Działalność Banku w 2013 roku była w istotnym stopniu determino­wana sytuacją makroekonomiczną kraju oraz trendami widocznymi w całym sektorze bankowym.

Polska gospodarka na początku roku kontynuowała spowolnienie, osiągając najniższy poziom cyklu koniunkturalnego w I kwartale 2013 roku, ze wzrostem realnym PKB na poziomie 0,5% r/r, osiągniętym dzięki poprawie eksportu netto przy jednoczesnym słabym poziomie popytu wewnętrznego. W kolejnych kwartałach następowało stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu, głównie dzięki poprawie konsumpcji, w efekcie czego wzrost PKB w całym roku wyniósł 1,6% (wstępne dane GUS).

Reagując na spowolnienie, Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała luzowanie polityki pieniężnej, w efekcie czego stopa referencyjna została obniżona w 2013 roku o 175 p.b. z poziomu 4,25% do 2,5%. Redukcja stóp procentowych miała negatywny wpływ na wysokość marży odsetkowej sektora bankowego, a w konsekwencji na dynamikę wyniku odsetkowego netto. Jednocześnie w wyniku obniżenia stóp procentowych nastąpił wzrost cen obligacji skarbo­wych, co pozwoliło bankom częściowo zrekompensować negatywny wpływ obniżenia stóp na wynik odsetkowy realizacją zysków ze sprzedaży obligacji.

Spowolnienie gospodarcze miało istotny wpływ na tempo akcji kredy­towej. Wzrost kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł 4,5% r/r, głównie dzięki wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych w efekcie zahamowania spadku cen nieruchomości mieszkaniowych oraz rekordowo niskiemu poziomowi stóp procentowych. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniósł 1,5% r/r, co było związane ze znacznym wyhamowaniem procesów inwestycyjnych.

Wzrost depozytów gospodarstw domowych spowolnił do 5,6% r/r z 7,7% w ubiegłym roku, w związku z przesunięciem zainteresowa­nia części klientów, w środowisku niskich stóp procentowych, na alternatywne formy lokowania środków, w tym fundusze inwestycyj­ne. Równocześnie nastąpił wyraźny wzrost portfela depozytów przedsiębiorstw (o 10,0% r/r).

W warunkach niskich stóp procentowych oraz presji na wynik odsetkowy banki zdecydowały się na efektywne podwyższenie opłat i prowizji pobieranych od klientów. W II połowie 2013 roku widoczny był również wzrost aktywności gospodarczej klientów, co pozwoliło skompensować skutki obniżenia stawek interchange wprowadzone­go od początku roku.

Pomimo odnotowanego spowolnienia gospodarczego, jakość aktywów nie uległa pogorszeniu, w efekcie czego koszt ryzyka ustabilizował się na poziomie ubiegłego roku.

W 2013 roku kontynuowano wdrażanie nowych technologii, wprowa­dzenie usprawnień informatycznych oraz rozwijanie zdalnych kanałów kontaktu z bankiem, w szczególności w zakresie bankowości mobilnej oraz płatności mobilnych.

Widoczny był wpływ działań regulatorów na wysokość przychodów oraz kosztów sektora. Banki po raz pierwszy zostały obciążone dodatkową opłatą na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tzw. opłatą ostrożnościową. Szereg podjętych działań będzie mieć wpływ na wyniki lat kolejnych i funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce – podwyższono wysokość opłaty ostrożnościowej za 2014 rok, zredukowano wysokość stawek interchange oraz przeprowadzono tzw. reformę OFE.

Trudniejsze warunki funkcjonowania, przy niższym wzroście gospodarczym oraz niższym poziomie stóp, skłoniły niektóre grupy bankowe obecne w Polsce do rewizji ich strategii i w efekcie wycofania się z rynku polskiego.