Wprowadzenie – podstawy ładu korporacyjnego

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Ogólne zasady ładu korporacyjnego w Banku tj. system regulacji i procedur określających wytyczne do działania organów Banku, wynikają
z regulacji ustawowych, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe, przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz z zasad ujętych w dokumentach: Kodeks Etyki Bankowej Związku Banków Polskich i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także w Karcie Zasad Grupy UniCredit.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w Banku obowiązują wewnętrzne procedury postępowania wydane w celu monitorowania przestrzegania obowiązków związanych z informacjami poufnymi dotyczącymi Banku, zakazem przeprowadzania transakcji instrumentami Banku w tzw. okresach zamkniętych oraz informowaniem o transakcjach instrumentami finansowymi związanymi z papierami wartościowymi Banku, dokonywanych przez istotne osoby powiązane z Bankiem.

W celu zapewnienia stabilności Grupy Kapitałowej, Bank koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych poprzez swoich przedstawicieli
w organach statutowych tych spółek.