Wybrane dane i wskaźniki

Dodaj do mojego raportu
Następny rozdział

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) – WYBRANE POZYCJE*

 

 

 

 

 

 

Dochody z działalności operacyjnej

7 565

7 953

7 808

7 340

7 151

7 917

Koszty z działalności operacyjnej

(3 483)

(3 626)

(3 672)

(3 649)

(3 673)

(3 787)

Zysk operacyjny

4 082

4 327

4 136

3 691

3 478

4 129

Zysk brutto

3 454

3 664

3 593

3 102

2 998

4 346

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku

2 785

2 943

2 899

2 525

2 412

3 528

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

 

 

 

 

 

 

Zwrot na średnim kapitale (ROE)

12,0%

13,3%

14,2%

13,1%

14,1%

23,5%

Marża odsetkowa

3,4%

3,7%

3,7%

3,5%

3,3%

4,0%

Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej

39,6%

37,3%

40,6%

43,1%

45,9%

41,6%

Koszty / dochody

46,0%

45,6%

47,0%

49,7%

51,4%

47,8%

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) – WYBRANE POZYCJE

 

 

 

 

 

 

Suma bilansowa

158 522

150 755

146 590

134 090

130 616

131 941

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto**

103 937

97 559

95 679

80 840

79 455

82 512

Zobowiązania wobec klientów

119 797

107 993

108 437

99 807

97 250

90 889

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

3 064

4 759

3 044

1 177

2 032

2 471

Kapitały

23 514

23 264

21 357

20 257

18 371

16 036

WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 

 

 

 

 

 

Kredyty netto / suma bilansowa

65,6%

64,7%

65,3%

60,3%

60,8%

62,5%

Papiery wartościowe / suma bilansowa

22,2%

19,5%

20,4%

23,4%

21,0%

17,1%

Depozyty***/ suma bilansowa

77,5%

74,8%

76,0%

75,3%

76,0%

70,8%

Kredyty netto / depozyty***

84,6%

86,5%

85,8%

80,1%

80,0%

88,4%

Kapitały / suma bilansowa

14,8%

15,4%

14,6%

15,1%

14,1%

12,2%

Współczynnik wypłacalności

18,8%

18,8%

17,0%

17,6%

16,2%

12,2%

ZATRUDNIENIE I SIEĆ

 

 

 

 

 

 

Liczba zatrudnionych****

18 916

19 816

20 357

20 783

20 874

21 992

Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank)

1 001

1 040

1 051

1 073

1 089

1 102

Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank)

1 847

1 919

1 910

1 910

1 968

2 004

* Dane obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną.
** Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
*** Depozyty obejmują zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
**** Od I kwartału 2012 r. łącznie z Pekao Property S.A. w efekcie objęcia konsolidacją metodą pełną od tej daty.
Uwaga: W związku ze sprzedażą 100% akcji PJSC UniCredit Bank w dniu 16 lipca 2013 r., dane za 2013 r. dla wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, wskaźników struktury sprawozdania z sytuacji finansowej oraz dane dotyczące zatrudnienia i sieci zaprezentowano z wyłączeniem UniCredit Bank. Dane za 2013 r. dla wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz wskaźników zyskowności podano łącznie z wynikiem UniCredit Bank do 15 lipca 2013 r.
W 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w zysku operacyjnym, dochodach z działalności operacyjnej oraz wyniku pozaodsetkowym. W celu zapewnienia porównywalności, dane za lata 2008 – 2012 zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych.
W związku z dokonanymi zmianami zasad rachunkowości (opisanymi w Nocie Objaśniającej nr 4 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013) dane za rok 2013, oraz po wprowadzeniu odpowiednich przekształceń, dane porównawcze za rok 2012 zostały zaprezentowane zgodnie z nowymi zasadami. Dane za wcześniejsze okresy pozostają bez zmian.