Wzrost gospodarczy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) tempo wzrostu gospodarczego wyniosło w 2013 roku 1,6% wobec wzrostu PKB o 1,9% w 2012 roku. Polska gospodarka nadal charakteryzowała się niskim poziomem aktywności, ze spadkiem popytu krajowego o 0,2% w 2013 roku wobec spadku o 0,1% rok wcześniej. Spożycie indywidualne rosło wolniej niż w 2012 roku (0,8% vs.1,2%). Skala spadku inwestycji była niewiele niższa niż w 2012 roku. Nakłady brutto na środki trwałe spadły o 0,4% po spadku o 1,7% w roku 2012. Głównym źródłem wzrostu gospodarczego pozostał popyt zagraniczny. W ubiegłym roku nastąpił jednak początek ożywienia gospodarczego. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym odnotowano coraz szybszy wzrost PKB w ujęciu kwartalnym. W ostatnim kwartale 2013 roku zaobserwowano wyraźną poprawę kondycji popytu krajowego na bazie przyspieszenia konsumpcji i dalszej odbudowy inwestycji.

Poprawa koniunktury powinna być kontynuowana w 2014 roku, a tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się do poziomu około 3%. Oczekiwany jest bardziej dynamiczny wzrost konsumpcji oraz wzrost inwestycji. Skala ożywienia gospodarczego będzie jednak umiarkowana. Poprawa sytuacji na rynku pracy następuje powoli, co ogranicza tempo wzrostu płac. Przy umiarkowanym wzroście zatrudnienia przyspieszenie tempa wzrostu realnego funduszu płac nie będzie więc dynamiczne. Jednocześnie niska inflacja i wzrost płac w 2013 roku przełożą się na niski wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W efekcie przyspieszenie dynamiki konsumpcji będzie miało umiarkowaną skalę. Wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej UE także nie będzie jeszcze wystarczającym impulsem wzrostu w inwestycjach.