Zgodność z przepisami prawa, normami i standardami

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank stosuje standardy, których celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem i regulacjami wewnętrznymi Banku, zaleceniami organów nadzoru i kontroli, zasadami dobrych praktyk i normami etycznymi.
W zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności Bank stosuje się do wytycznych i standardów obowiązujących w Grupie UniCredit, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa polskiego.

Polityka Zgodności Banku Pekao S.A. ustanawia spójne dla wszystkich szczebli organizacyjnych Banku założenia w zakresie ryzyka braku zgodności, jak również programu zgodności, obejmującego procesy składające się na zarządzanie ryzykiem braku zgodności (identyfikowanie, ocena, kontrola, monitorowanie i raportowanie). Polityka definiuje również podstawowe zasady postępowania Banku oraz jego pracowników
w tym obszarze. 

Wprowadzenie i stosowanie standardów w zakresie ryzyka braku zgodności pełni istotną rolę w kreowaniu wartości firmy, wzmacnianiu
i ochronie dobrego imienia Banku oraz we wzmacnianiu zaufania publicznego do działalności Banku i jego pozycji. 

Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności prowadzony jest na trzech odrębnych poziomach: 
– kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności, 
– funkcji zarządzania ryzykami, sprawowanej przez dedykowane jednostki organizacyjne Banku niezaangażowane w działalność biznesową, 
– audytu wewnętrznego, odpowiedzialnego za dokonywanie niezależnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz monitorowanie działań pokontrolnych. 

Za koordynację działań Banku w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności odpowiada Departament Zgodności. Do zadań Departamentu należy w szczególności aktualizowanie Polityki Zgodności i monitorowanie jej przestrzegania, identyfikacja, szacowanie, monitorowanie
i kontrola ryzyka braku zgodności w obszarach regulacyjnych należących do jego kompetencji, doradztwo na rzecz komórek organizacyjnych dotyczące aktów prawnych, regulacji, zasad, kodeksów, standardów, kwestii biznesowych i produktów w zakresie ryzyka zgodności i ryzyka reputacji, wzmacnianie dialogu i relacji z organami nadzoru i kontroli oraz wykonywanie zadań dotyczących przeciwdziałania wykorzystywania działalności Banku dla celów mających związek z procederem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Bank stosuje metodologię szacowania ryzyka braku zgodności (CAMP) oraz przeprowadza kontrole zgodności drugiego poziomu, które umożliwiają ocenę zgodności i efektywności procesów z kluczowymi wymogami prawnymi związanymi z prowadzeniem działalności bankowej. Metodologia CAMP, działając na zasadzie systemu wczesnego ostrzegania, zakłada przeprowadzanie działań naprawczych
w przypadku wykrycia nieprawidłowości W proces zaangażowane są jednostki organizacyjne w Banku. Szacowanie ryzyka braku zgodności oraz kontrole zgodności drugiego poziomu przyczyniają się do usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz w konsekwencji, do ograniczania ryzyka braku zgodności związanej z jego działalnością.