Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Skład Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przedstawiony jest w Nocie Objaśniającej nr 2 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.

Poniżej omówione zostały najważniejsze zmiany w Grupie, które nastąpiły w 2013 roku.

 

Sprzedaż spółki

W dniu 16 lipca 2013 roku Bank sprzedał na rzecz UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie 653 507 670 akcji zwykłych PJSC UniCredit Bank
z siedzibą w Kijowie, o wartości nominalnej 1 UAH każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 653 507 670 UAH, stanowiących 100% kapitału zakładowego PJSC UniCredit Bank i uprawniających Bank Pekao S.A. do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu PJSC UniCredit Bank. Łączna cena brutto za akcje PJSC UniCredit Bank wyniosła 206,8 mln USD.


Transakcja wpłynęła na dalsze wzmocnienie wskaźników kapitałowych Banku. Nabywca akcji UniCredit S.p.A. jest podmiotem dominującym
w stosunku do Banku. Sprzedaż przez Bank akcji jest efektem skoncentrowania się Banku na działalności na rynku krajowym.


Większość ekspozycji Banku wobec Ukrainy stanowią ekspozycje wewnątrzgrupowe w formie lokat międzybankowych, z których 50% zostanie spłacone najpóźniej w 2015 roku, a kolejne 50% – najpóźniej w 2017 roku. Pozostała część ekspozycji dotyczy dwóch międzynarodowych klientów korporacyjnych.


Wpływ transakcji na wyniki oraz na sytuację finansową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A został przedstawiony w Nocie Objaśniającej nr 32 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013.

Połączenie spółek

W dniu 3 czerwca 2013 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółki Pekao Property S.A. z jej spółkami zależnymi Metropolis Sp. z o.o. oraz Jana Kazimierza Development Sp. z o.o.


Rejestracja połączenia nie zmieniła udziału Banku Pekao S.A. w spółce Pekao Property S.A. ani ilości posiadanych akcji tej spółki.


Po rejestracji połączenia spółki Metropolis Sp. z o.o. i Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. utraciły osobowość prawną i zostały usunięte z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z ksiąg spółki Pekao Property S.A.

Otwarcie likwidacji spółki

W dniu 2 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Pekao Telecentrum Sp. z o.o. (spółka zależna Banku) podjęło uchwałę o rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji spółki z dniem podjęcia uchwały. Od dnia otwarcia likwidacji spółka działa pod nazwą Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji.