Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Walne Zgromadzenie Banku jest zwoływane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnymi z nimi postanowieniami Statutu Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Powinno się ono odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą też żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, a także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.

Walne Zgromadzenie jest zwoływane poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku najpóźniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Od dnia ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu Banku, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Banku zamieszczana jest m.in. pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał. 

Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia posiadają rekomendację Rady Nadzorczej. Zgodnie bowiem z § 9 Statutu wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, którzy udzielają akcjonariuszom wyjaśnień i informacji. Biegły rewident jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jego przedmiotem mają być sprawy finansowe Banku, w tym rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku.