Wybrane dane i wskaźniki

Dodaj do mojego raportu
Następny rozdział

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rachunek zysków i Strat działalność kontynuowana – WYBRANE POZYCJE (*)

(mln zł)

Dochody z działalności operacyjnej

7 346

7 494

7 790

7 567

7 022

6 802

Koszty z działalności operacyjnej

-3 426

-3 438

-3 542

-3 586

-3 558

-3 574

Zysk operacyjny

3 920

4 055

4 248

3 981

3 463

3 228

Zysk brutto

3 360

3 433

3 619

3 519

3 047

2 964

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku

2 715

2 767

2 906

2 842

2 488

2 397

Rachunek zysków i Strat– WYBRANE POZYCJE

(mln zł)

Dochody z działalności operacyjnej

7 346

7 565

7 953

7 808

7 340

7 151

Koszty z działalności operacyjnej

-3 426

-3 483

-3 626

-3 672

-3 649

-3 673

Zysk operacyjny

3 920

4 082

4 327

4 136

3 691

3 478

Zysk brutto

3 360

3 454

3 664

3 593

3 102

2 998

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku

2 715

2 785

2 943

2 899

2 525

2 412

Wskaźniki ZYSKOWNOŚCI

 

Zwrot na średnim kapitale (ROE)

11,5%

12,0%

13,3%

14,2%

13,1%

14,1%

Marża odsetkowa

3,1%

3,4%

3,7%

3,7%

3,5%

3,3%

Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej

38,3%

39,6%

37,3%

40,6%

43,1%

45,9%

Koszty / dochody

46,6%

46,0%

45,6%

47,0%

49,7%

51,4%

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – WYBRANE POZYCJE

(mln zł)

Suma bilansowa

167 625

158 522

150 755

146 590

134 090

130 616

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto (**)

114 978

103 937

97 559

95 679

80 840

79 455

Zobowiązania wobec klientów

125 609

119 797

107 993

108 437

99 807

97 250

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

3 857

3 064

4 759

3 044

1 177

2 032

Kapitały

24 046

23 514

23 264

21 357

20 257

18 371

WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 

Kredyty netto / suma bilansowa

68,6%

65,6%

64,7%

65,3%

60,3%

60,8%

Papiery wartościowe / suma bilansowa

15,0%

22,2%

19,5%

20,4%

23,4%

21,0%

Depozyty / suma bilansowa

77,2%

77,5%

74,8%

76,0%

75,3%

76,0%

Kredyty netto / depozyty (***)

88,8%

84,6%

86,5%

85,8%

80,1%

80,0%

Kapitały / suma bilansowa

14,3%

14,8%

15,4%

14,6%

15,1%

14,1%

Łączny współczynnik kapitałowy (Bazylea III) (****)

17,3%

18,3%

18,1%

17,0%

17,6%

16,2%

Zatrudnienie i sieć

 

Liczba zatrudnionych

18 765

18 916

19 816

20 357

20 783

20 874

Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank)

1 034

1 001

1 040

1 051

1 073

1 089

Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank)

1 825

1 847

1 919

1 910

1 910

1 968

(*) Z uwagi na fakt, że dane za 2014 r. nie zawierają wyników PJSC UniCredit Bank - sprzedanego w dniu 16 lipca 2013 r. - w celu zapewnienia porównywalności dodatkowo zaprezentowano sekcję „RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA - WYBRANE POZYCJE”, gdzie dane za poprzednie okresy zaprezentowano wyłącznie dla działalności kontynuowanej, tj. z wyłączeniem PJSC UniCredit Bank.
(**) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
(***) Depozyty obejmują zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.
(****) Łączny współczynnik kapitałowy za lata 2012-2014 został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku. Łączne współczynniki kapitałowe (poprzednio współczynniki wypłacalności) za lata 2009 – 2011 zostały obliczone zgodnie z metodologią obowiązującą przed 1 stycznia 2014 roku.
Uwaga: Począwszy od 2013 r. w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie w rachunku zysków i strat zyski na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności są prezentowane w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w zysku operacyjnym, dochodach z działalności operacyjnej oraz wyniku pozaodsetkowym. W celu zapewnienia porównywalności dane za 2009-2012 r. zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych. W związku z dokonanymi zmianami zasad rachunkowości (opisanymi w Nocie Objaśniającej nr 5 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014) dane za rok 2013 oraz, po wprowadzeniu odpowiednich przekształceń, dane porównawcze za rok 2012 zostały zaprezentowane zgodnie z nowymi zasadami. Dane za wcześniejsze okresy pozostają bez zmian. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok zawierają dane Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przejętej przez Bank Pekao S.A., zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 roku.