Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

(mln zł)

 

2014

2013
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

2013

ZMIANA
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

Odpisy na należności kredytowe

-571,8

-651

-656,2

-12,2%

Odpisy na zobowiązania pozabilansowe

12,2

-7,5

-7,5

x

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

-559,6

-658,5

-663,7

-15,0%

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy osiągnięty w 2014 r. wyniósł 559,6 mln zł i był niższy o 98,9 mln zł, tj. 15,0%, niż w 2013 r.