Wyniki Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Główne pozycje rachunku zysków i strat Banku w wersji prezentacyjnej przedstawiają się następująco:

(mln zł)

 

2014

2013

zmiana

Wynik z tytułu odsetek

4 334,5

4 310,5

0,6%

Przychody z tytułu dywidend

153,6

143,8

6,8%

Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem

4 488,1

4 454,3

0,8%

Wynik pozaodsetkowy

2 546,6

2 733,0

-6,8%

Dochody z działalności operacyjnej

7 034,7

7 187,3

-2,1%

Koszty z działalności operacyjnej

-3 223,3

-3 230,4

-0,2%

Zysk operacyjny

3 811,4

3 956,9

-3,7%

Wynik z tytułu pozostałych rezerw

-1,4

13,8

x

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

-541,4

-623,0

-13,1%

Zysk z działalności inwestycyjnej

1,5

88,7

-98,3%

Zysk brutto

3 270,1

3 436,4

-4,8%

Zysk netto

2 662,3

2 800

-4,9%

Zysk netto Banku osiągnięty w 2014 r. wyniósł 2 662,3 mln zł i był o 137,7 mln zł, tj. 4,9% niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie 2013 r., głównie ze względu na niższy wynik z działalności handlowej oraz negatywny wpływ ograniczeń regulacyjnych. 

Zysk operacyjny Banku osiągnięty w 2014 r. był niższy o 3,7% w porównaniu z 2013 r., z powodu niższych dochodów z działalności operacyjnej, głównie ze względu na niższy wynik z tytułu prowizji i opłat oraz niższy wynik z działalności handlowej, częściowo skompensowanych niższymi kosztami z działalności operacyjnej o 0,2%. 

Podstawowe informacje finansowe Banku przedstawiają się następująco:

 

31.12.2014

31.12.2013

Zmiana

Kredyty brutto ogółem w mln zł *

100 330,6

93 186,8

7,7%

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem w %

6,6%

7,1%

(0,5 p.p.)

Depozyty ogółem w mln zł *

120 279,7

115 843,7

3,8%

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sell-buy-back w mln zł

5 253,4

3 665,7

43,3%

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank w mln zł

203,7

334,0

-39,0%

Certyfikaty Depozytowe emitowane przez Bank w mln zł

2 594,7

1 901,9

36,4%

Suma bilansowa w mln zł

164 322,8

155 286,6

5,8%

Fundusze inwestycyjne dystrybuowane poprzez sieć Banku w mln zł

15 660,9

14 628,6

7,1%

Łączny współczynnik kapitałowy w %(Bazylea III)

17,1%

18,3%

(1,2 p.p.) 

* Według wartości nominalnej.

Kredyty klientów Banku na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 100 330,6 mln zł i były wyższe o 7 143,8 mln zł, tj. 7,7% w porównaniu z końcem 2013 r. Na koniec grudnia 2014 r. kredyty detaliczne wyniosły 48 377,8 mln zł, a korporacyjne 51 952,8 mln zł.

Zobowiązania wobec klientów Banku (obejmujące depozyty klientów, transakcje z przyrzeczeniem odkupu i transakcje sell-buy-back, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz Certyfikaty Depozytowe) wyniosły 128 331,5 mln zł i były wyższe o 6 586,2 mln zł, tj. 5,4% w porównaniu z końcem 2013 r., pomimo obniżenia o 6 122,5 mln zł zobowiązań wobec Otwartych Funduszy Emerytalnych na skutek reformy systemu emerytalnego wprowadzonej w I kwartale 2014 r.

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. dystrybuowanych przez sieć Banku wzrosła o 1 032,3 mln zł, tj. 7,1% w porównaniu z końcem 2013 r.