Wzrost gospodarczy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Szacowane tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2014 roku wyniosło 3,3% wobec wzrostu PKB o 1,7% w 2013 roku. Sygnały ożywienia koniunktury, które pojawiły się w drugiej połowie 2013 roku, umocniły się w roku następnym. Głównym źródłem wzrostu gospodarczego w 2014 roku był popyt krajowy, który wzrósł o około 4,6%, po wzroście o zaledwie 0,2% rok wcześniej i był wspierany przez konsumpcję i inwestycje. Spożycie gospodarstw domowych zwiększyło się w 2014 roku o 3,0% wobec wzrostu o 1,1% w 2013 roku dzięki systematycznej poprawie sytuacji na rynku pracy oraz stabilizacji cen, co przełożyło się na wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych. W 2014 roku nastąpiła także znacząca intensyfikacja procesów inwestycyjnych. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,4% po wzroście o zaledwie 0,9% w 2013 roku. Wymiana handlowa z zagranicą obniżyła tempo wzrostu PKB w 2014 roku o 1,2 p.p., podczas gdy pozytywny wkład eksportu netto do wzrostu PKB w 2013 roku wyniósł 1,5 p.p.

W 2015 roku oczekiwana jest stabilizacja tempa wzrostu PKB na poziomie około 3,3%. Wzrost gospodarczy powinien w dalszym ciągu opierać się na popycie krajowym, w szczególności na wzroście konsumpcji. W związku z przedłużającym się procesem akceptacji krajowych programów operacyjnych przez Komisję Europejską, rozpoczęcie cyklu inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 może się nieco opóźnić. W efekcie, w 2015 roku tempo wzrostu inwestycji ogółem będzie prawdopodobnie niższe niż w roku poprzednim. Koniunktura gospodarcza pozostanie pod wpływem podwyższonej niepewności związanej z sytuacją w Rosji, ograniczeń w eksporcie produktów żywnościowych na Wschód oraz możliwego spowolnienia wzrostu gospodarczego w głównych gospodarkach rozwijających się.