Zakaz dokonywania transakcji w okresach zamkniętych

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Osoby określane „insiderami pierwotnymi", mające dostęp do infor­macji poufnych, obowiązuje zakaz dokonywania, w czasie trwania tzw. okresów zamkniętych, czynności prawnych na rachunek własny lub osoby trzeciej, powodujących lub mogących powodować rozporządze­nie akcjami, prawami pochodnymi dotyczącymi akcji lub instrumenta­mi finansowymi powiązanymi z akcjami Banku.

Okresem zamkniętym jest:

  • okres od wejścia w posiadanie przez insidera pierwotnego informacji poufnej do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
  • w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomo­ści, gdyby okres ten był krótszy, od pierwszego wskazanego,
  • w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy, od pierwszego wskazanego,
  • w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy, od pierwszego wskazanego.

Bank informuje wszystkich pracowników o terminach okresów zamkniętych związanych z publikacją raportów okresowych.

Zakaz dokonywania transakcji nie obowiązuje w przypadku, gdy insider pierwotny nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.

Podejmowanie działań inwestycyjnych przez insidera pierwotnego w czasie trwania okresu zamkniętego podlega sankcjom administra­cyjnym z tytułu naruszenia przepisów ustawy o obrocie oraz odpowie­dzialności karnej.