Zarządzanie aktywami

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Pioneer Pekao Investment Management S.A. PPIM

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A. (Spółki zarządzanej przez Pioneer Pekao Investment Management S.A., w której Bank posiada 49% udziałów) wyniosła 17 115,1 mln zł i była wyższa o 703,6 mln zł (o 4,3%) w porównaniu do końca 2013 roku.

Na koniec 2014 roku Pioneer Pekao TFI S.A. prowadził 907,1 tys. otwartych rejestrów (spadek o 2,7% w porównaniu do końca 2013 roku), zarządzając portfelami 40 funduszy i subfunduszy.

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – Pekao Pioneer PTE

Przedmiotem działalności Pekao Pioneer PTE jest zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym (Pekao OFE), który gromadzi środki ze składek emerytalnych i zarządza nimi z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba członków Pekao OFE wyniosła 338,4 tys. i była o 1,1% niższa w porównaniu ze stanem z końca grudnia 2013 roku. Liczba członków, na których rachunku znajduje się co najmniej jedna składka, wyniosła 330,8 tys.

Wartość aktywów netto funduszu na koniec 2014 roku wyniosła 2 217,6 mln zł i była niższa o 2 292,6 mln zł (50,8%) w porównaniu z końcem 2013 roku. W lutym 2014 roku, w konsekwencji przeprowadzonej reformy emerytalnej, wartość aktywów Pekao OFE zmniejszyła się o około 2,3 mld zł w wyniku transferu części aktywów (głównie obligacje skarbowe) do ZUS. Udział Pekao OFE w rynku otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2014  roku wyniósł 1,5% i nie zmienił się w porównaniu z 2013 rokiem.