Zarządzanie ryzykami

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Efektywne zarządzanie ryzykami jest warunkiem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa funduszy powierzonych Bankowi i osiągania trwałego, zrównoważonego wzrostu zysków.

Główne rodzaje ryzyka, istotne dla Grupy, obejmują: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe i ryzyko operacyjne. Ponadto Grupa rozpoznaje ryzyko biznesowe, ryzyko nieruchomości własnych, ryzyko inwestycji finansowych, ryzyko modelu, ryzyko makroekonomiczne, ryzyko reputacji, ryzyko braku zgodności oraz ryzyko działalności bancassurance.

Zarządzanie ryzykami ma całościowy i skonsolidowany charakter. Obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne. Ryzyka są monitorowane i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości i kapitału niezbędnego do ich ponoszenia.

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów strategicznych zarządzania ryzykami. Nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania różnych rodzajów ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku sprawuje Rada Nadzorcza. W zarządzaniu ryzykiem kredytowym ważną rolę pełni Komitet Kredytowy Banku, w zarządzaniu ryzykiem rynkowym i płynności Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka, a w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym – Komitet Ryzyka Operacyjnego. 

Zasady zarządzania każdym z rodzajów ryzyka są określone wewnętrznymi procedurami oraz założeniami polityki kredytowej i polityki inwestycyjnej uchwalanymi corocznie przez Zarząd i ratyfikowanymi przez Radę Nadzorczą Banku, a w odniesieniu do ryzyka operacyjnego – założeniami strategii i procedurami zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Szczegółowe raporty dotyczące ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego oraz ryzyka operacyjnego są przedstawiane Zarządowi Banku, Komitetowi do spraw Audytu, a także Radzie Nadzorczej Banku.

Poniżej zostały omówione zasady i instrumenty zarządzania poszczególnymi ryzykami. Dane dotyczące kształtowania się ekspozycji na ryzyko zostały zawarte w Nocie Objaśniającej nr 6 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.