Zasady wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zgodnie ze Statutem Banku i Regulaminem Rady Nadzorczej Banku wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, dokonuje Walne Zgromadzenie, kierując się rekomen­dacją Rady Nadzorczej, przygotowaną przez Komitet ds. Audytu. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku, który ma pełnić funkcje biegłego rewidenta, jest wybierany zgodnie z obowiązującą w Banku procedurą, w sposób zapewniający nieza­leżność przy realizacji powierzonych zadań.