Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Skład Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przedstawiony jest w Nocie Objaśniającej nr 3 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.

Poniżej omówione zostały najważniejsze zmiany w Grupie, które nastąpiły w 2014 roku.

Nabycie akcji

W związku z umową zawartą pomiędzy UniCredit Leasing S.p.A. jako Sprzedającym oraz Bankiem Pekao S.A. jako Kupującym w dniu 7 sierpnia 2014 roku Bank nabył 19,9% akcji spółki Pekao Leasing Holding S.A. W wyniku transakcji udział Banku w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu Pekao Leasing Holding S.A. wzrósł do 100%.

Połączenie spółek

W dniu 26 września 2014 roku Sąd Rejestrowy postanowił o rejestracji połączenia dwóch spółek zależnych Banku: Pekao Property S.A. (Spółka Przejmująca) z Property Sp. z o.o. w likwidacji (Spółka Przejmowana). Połączenie spółek dokonane zostało przez przeniesienie całego majątku spółki Property Sp. z o.o. w likwidacji na spółkę Pekao Property S.A., w zamian za akcje połączeniowe spółki Pekao Property S.A.