Zmiany w składzie organów statutowych Banku

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

31.12.2014

31.12.2013

Jerzy Woźnicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Woźnicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Nicastro
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Nicastro
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Pawłowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Pawłowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Alessandro Decio
Sekretarz Rady Nadzorczej

Alessandro Decio
Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Adamkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Adamkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Dangel
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Dangel
Członek Rady Nadzorczej

Laura Penna
Członek Rady Nadzorczej

Laura Penna
Członek Rady Nadzorczej

Wioletta Rosołowska
Członek Rady Nadzorczej

Wioletta Rosołowska
Członek Rady Nadzorczej

Doris Tomanek
Członek Rady Nadzorczej

Doris Tomanek
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco:

31.12.2014

31.12.2013

Luigi Lovaglio
Prezes Zarządu Banku, CEO

Luigi Lovaglio
Prezes Zarządu Banku, CEO

Diego Biondo
Wiceprezes Zarządu

Diego Biondo
Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kopyrski
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Piwowar
Wiceprezes Zarządu

Stefano Santini
Wiceprezes Zarządu

Stefano Santini
Wiceprezes Zarządu

Marian Ważyński
Wiceprezes Zarządu

Marian Ważyński
Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Banku są powoływani i odwoływani na wniosek Prezesa Zarządu Banku. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza.

Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy niezastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Zasady i tryb pracy Zarządu zostały ustalone w Regulaminie Zarządu Banku.

Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Pan Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku koordynował prace członków Zarządu Banku, jednocześnie nadzorując w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie.

Pan Luigi Lovaglio kierował pracami Zarządu, zwoływał i przewodniczył posiedzeniom Zarządu, prezentował stanowisko Zarządu wobec innych organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa i wydawał regulacje wewnętrzne.

Pan Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorował działalność Pionu Zarządzania Ryzykami.

Pan Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorował działalność Pionu Finansowego.

Pan Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorował działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Pan Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorował działalność Pionu Bankowości Detalicznej.

Pan Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorował działalność Pionu Logistyki i Zaopatrzenia.